Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan met wettelijk vastgelegde bevoegdheden en waarin  zowel personeel als ouders zijn vertegenwoordigd. Op de Sint Nicolaasschool bestaat de MR uit drie personeelsleden (de personeelsgeleding) en drie ouders (de oudergeleding). De zittingstermijn voor MR-leden is drie jaar. Elk jaar is één personeelslid en één ouder aftredend en is er een verkiezing voor die plek.

De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een reglement van de Stichting Sint Josephscholen (het reglement), waartoe de Sint Nicolaasschool behoort, en omvatten:

Overleg met het bevoegd gezag: de MR overlegt regelmatig met de directeur van school. Hierbij oefent de MR onderstaande bevoegdheden uit.

Initiatiefbevoegdheid: De MR mag alle zaken bespreken die de algemene gang van zaken op school betreffen en mag daarvoor voorstellen doen. Denk hierbij aan veiligheid op school, signalen vanuit kinderen, ouders of personeel, of vragen over beleid.
Instemmingsbevoegdheid: over een aantal belangrijke onderwerpen heeft de MR of één van haar geledingen instemmingsbevoegdheid. Dat betekent dat de directeur voor besluiten over een dergelijk onderwerp instemming van (een geleding van) de MR nodig heeft. Voorbeelden hiervan zijn: de onderwijskundige doelstellingen van school, het leerplan, het schoolplan, de schooltijden of het schoolreglement. De personeelsgeleding heeft daarnaast instemmingsbevoegdheid over enkele zaken die het personeel aangaan, zoals werkreglement, arbeidstijden en taakverdeling. De oudergeleding heeft instemmingsbevoegdheid over enkele zaken die leerlingen en ouders aangaan, zoals het beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van leerlingen.
Adviesbevoegdheid: de MR mag advies geven over zaken als het financieel beleid, aanstelling schoolleiding, de organisatie van school en het onderhoud van de school.

De kern van deze bevoegdheden is dat de MR inspraak heeft bij een groot aantal besluiten van de directeur van school. Daarbij stelt de MR altijd de belangen van de kinderen (goede en veilige school) voorop en neemt daarbij de belangen van het personeel en de ouders in overweging. Daarbij is de MR geen belangenbehartiger van individuele personeelsleden of ouders, maar worden signalen van individuen wel serieus meegewogen bij het uitoefenen van haar bevoegdheden.

De MR van de Sint Nicolaasschool overlegt ongeveer acht keer per jaar met de directeur van school. Daarin legt de directeur plannen voor waar de MR instemmings- of adviesbevoegdheid bij heeft. Daarnaast wordt er een groot aantal andere zaken besproken die met de algemene gang van zaken op school te maken hebben. Een overzicht hiervan kunt u terugvinden in het jaarverslag. De vergaderingen zijn openbaar en dus kan iedereen die bij de Sint Nicolaasschool betrokken is, deze bijwonen. Echter, soms worden er vertrouwelijke zaken besproken; die zijn niet openbaar. 

De MR onderhoudt uitgebreid contact met de Oudervereniging. De voorzitters hebben regelmatig contact over belangrijke zaken die ouders en school aangaan.

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft over het beleid van de school dan kunt u de leden van de MR hierover persoonlijk aanspreken of ze bellen of mailen (via Social Schools of naar mrsintnicolaasschool@gmail.com). Ook heeft de MR een postvakje in de docentenkamer van de school. De MR stelt het zeer op prijs om van u te horen als daar aanleiding voor is.

Via het NicoNieuws probeert de MR ook u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van belangrijke zaken die met de schoolleiding worden gesproken.

De medezeggenschapsraad!