Stamgroep 0/1/2

De onderbouw

Het Jenaplanconcept gaat ervan uit dat ieder kind uniek is en dat ieder kind op zijn eigen manier leert. In het Jenaplanconcept kennen we de vier basisactiviteiten: gesprek, werk, spel en viering. In de onderbouw wordt gewerkt volgens de principes van het ervaringsgerichte onderwijs. Daar zijn drie pijlers erg belangrijk:

  • Het vrij kleuterinitiatief: de kinderen kunnen kiezen uit een reeks mogelijkheden, aansluitend bij wat het kind nodig heeft. Er wordt uitgegaan van het feit dat kinderen zich willen blijven ontwikkelen, want kinderen hebben een natuurlijke groeidrang.
  • Milieuverrijking: de ruimte moet er aantrekkelijk uitzien, zodat kinderen uitgedaagd worden om allerlei activiteiten te ondernemen. 
  • De ervaringsgerichte dialoog: door goed te observeren en met de kinderen in gesprek te gaan, worden ze verder in hun ontwikkeling gestimuleerd.

Er wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Belangrijk is dat kinderen lekker in hun vel zitten en zich veilig voelen, want alleen dan gaan kinderen positief naar school en komen ze tot leren. Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan aspecten als leren van en met elkaar, zelfstandigheid, creativiteit, probleemoplossend bezig zijn en werken in eigen tempo.

Dit doen we op verschillende manieren in een ritmisch weekplan. Bijna elke dag verloopt hetzelfde.

Dagritme

Dagrooster

8:30 uur:            kring

8:50 uur:            Blokperiode 9:50 uur:             Opruimen

10:00 uur:          Buitenspelen

10:15 uur:          Fruit eten

10:45 uur:          Kring

11:15 uur:          Buiten spelen

12:15 uur:          Lunchen

12:45 uur:          Blokperiode13:30 uur:          Opruimen

13:45 uur:          Dag afsluiten14:00 uur:          Naar huis of naar de BSO

Kring

‘s Morgens om 8:30 uur wordt gestart met een kring in de eigen stamgroep bij de eigen stamgroepleerkracht. In de kring worden  verschillende activiteiten aangeboden. De ene keer vertellen de kinderen hun verhaal en de andere keer biedt de leerkracht een taal- of een rekenactiviteit aan.

Blokperiode

Om ongeveer 8:50 uur start de blokperiode. Tot 9:50 uur mogen de kinderen zelf kiezen waar ze willen spelen. De kinderen kiezen in hun eigen lokaal een activiteit. De leerkracht werkt met (groepjes) kinderen met ontwikkelingsmateriaal en verdiept spel door middel van vragen of nieuwe impulsen. Om 09:50 uur gaan de kinderen gezamenlijk opruimen.

Buitenspel

Van 10:00 uur tot 10:15 uur is de gezamenlijke pauze: de onder-, midden- en bovenbouw spelen samen buiten.

Eten en drinken

Om 10:15 uur eten de kinderen fruit en drinken ze wat. Na het eten worden er verschillende boeken aangeboden, waarin kinderen zelf mogen lezen.  

Kring

Om 10:45 uur zitten de kinderen weer in de kring. Er wordt dan een gezamenlijke activiteit aangeboden. Dit kan zijn een rekenkring, een taalkring, een lied, een dans, drama, enz.

Buitenspel

Van 11:15 uur tot 12:00 uur spelen de onderbouwkinderen buiten. De midden- en bovenbouw zijn dan niet buiten. We spelen dan met z'n allen op het grote plein, in het bos, op het veld of op het kleine plein.- Na de herfst beginnen de oudste kleuters met schrijfdans tijdens de buitenspeeltijd.- Na de kerst beginnen de oudste kleuters met techniek. Dit wordt samen met bovenbouwkinderen gedaan.

Om 12:00 uur is de gezamenlijke pauze: de midden- en bovenbouwkinderen komen ook naar buiten en spelen samen met de onderbouwkinderen.

De kinderen gaan bijna altijd naar buiten, ook als het weer minder goed is. Wanneer het heel hard regent of heel koud is gaan de kinderen minder lang of helemaal niet naar buiten. Wanneer de kinderen niet naar buiten gaan i.v.m. het weer, werken en spelen ze in de eigen stamgroep.

Eten en drinken

Om 12:15 uur eten de kinderen de lunch. Na het eten worden er weer verschillende boeken aangeboden, waarin kinderen zelf mogen lezen. Soms wordt er na de lunch nog een gezamenlijke kringactiviteit gedaan.

Blokperiode

Na de lunch en de kring, om ongeveer 12:45 uur, start de blokperiode weer. Tot 13:30 uur mogen de kinderen zelf kiezen waar ze willen spelen. De kinderen kiezen in hun eigen lokaal een activiteit. De leerkracht werkt met (groepjes) kinderen met ontwikkelingsmateriaal en verdiept spel doormiddel van vragen of nieuwe impulsen. Om 13:30 uur gaan de kinderen gezamenlijk opruimen.

Dagafsluiting

Na het opruimen komen alle kinderen in de kring zitten. De jassen en tassen worden gepakt en het een en ander wordt uitgedeeld. Ook is er tijd om de schooldag te bespreken en vooruit te kijken naar morgen. Om 14:00 uur gaan de kinderen naar huis of naar de BSO.

 

Weekrooster

Niet elke dag verloopt hetzelfde. Alle groepen hebben twee keer per week gym en één keer in de week muziek. De gym- en muzieklessen worden in elke groep op verschillende dagen gegeven.

Gym

Twee keer per week is er gym met de eigen stamgroep in de grote gymzaal. Gym wordt gegeven door een vakleerkracht.

Muziek

Een keer per week wordt er muziekles gegeven in de eigen stamgroep. Muziek wordt gegeven door een vakleerkracht.