Schoolondersteuning

Natuurlijk bieden wij op de Sint Nicolaasschool ook passend onderwijs. We vinden het belangrijk om goed in beeld te brengen wat een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. We richten ons niet op wat het kind niet kan, maar op de kwaliteiten van een kind en wat het nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Er wordt per kind bekeken in hoeverre onze school tegemoet kan komen aan

de ondersteuningsbehoeften in een specifieke situatie. De school heeft mogelijkheden om kinderen met een fysieke en/of medische ondersteuningsbehoefte van een aanpak te voorzien. De school heeft expertise opgebouwd op het gebied van preventieve en licht curatieve interventies bij kinderen die een

specifieke aanpak nodig hebben bij technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.

In ons schoolondersteuningsprofiel geven wij specifieker aan wat wij in huis hebben voor de ondersteuning van kinderen die een extra onderwijsbehoefte hebben. Dat geeft m.n. ouders inzicht in wat er van onze school verwacht mag worden, gedurende de gehele basisschoolloopbaan van hun kind. De beschrijvingen hebben een algemeen karakter. Dit is onvermijdelijk. Het betekent dat we het zeer wenselijk vinden en altijd bereid zijn om in goede samenspraak met ouders te onderzoeken of onze school aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van hun kind kan voldoen. Daarbij willen we denken in mogelijkheden. We realiseren ons echter ook dat we niet in staat zijn om aan alle hulpvragen te voldoen. We weten daarbij goed wat wel en wat niet tot onze mogelijkheden behoort. Onze school staat er niet alleen voor staan als het gaat om de ondersteuning van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Binnen het bestuur en binnen onze regio werken we samen met tal van professionals, vanuit het onderwijs, maar ook vanuit aangrenzende terreinen zoals voorschoolse voorzieningen en allerlei vormen van welzijn en hulpverlening. Bovendien heeft het samenwerkingsverband passend onderwijs en in de regio wat meer specifiek het ondersteuningsplatform, ook een belangrijke ondersteunende rol. We zien onze school dus niet als een “op zich zelf staand eiland”, maar als onderdeel van een samenwerkend netwerk van voorzieningen. We zijn er allemaal op gericht om de ontwikkeling van het kind maximaal te ondersteunen.

Sinds 1 augustus 2014 is de nieuwe wet op passend onderwijs in werking getreden. Scholen binnen eenzelfde samenwerkingsverband werken samen om voor alle kinderen een passend onderwijsaanbod te bieden in de regio waar het kind woonachtig is. Ouders melden hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. De school biedt het kind een passend aanbod op de eigen school , een andere reguliere school of een speciale school binnen de regio. Een kernelement van Passend onderwijs is de zorgplicht. De zorgplicht ligt bij het bevoegd gezag van de school en is van toepassing op kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Als een school geen passende onderwijsplek kan bieden, moet zij ervoor zorgen dat het kind op een andere school kan worden geplaatst.
Om per kind een juiste school te kunnen kiezen, stellen alle scholen een ondersteuningsprofiel op waarin staat beschreven welke specifieke ondersteuning zij kunnen bieden. We bekijken dit vanuit de volgende 4 invalshoeken en 10 uitgangspunten:

Invalshoek

Uitgangspunten

I     Een stevige basis in de school

  1. We voeren helder beleid op het gebied van ondersteuning.

 

  1. We realiseren een veilig pedagogisch klimaat.

 

  1. We werken handelingsgericht en opbrengstgericht.

 

  1. We dragen leerlingen zorgvuldig over.

II    Een preventieve aanpak in de groep

  1. We monitoren de ontwikkeling van leerlingen continu.

 

  1. We stemmen het onderwijs af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen.

 

  1. We werken constructief samen met ouders en leerlingen.

III   Lichte ondersteuning in de groep

  1. We signaleren vroegtijdig extra behoeften op het gebied van onderwijs, opvoeden en opgroeien.

 

  1. We beschikken over een aanbod voor lichte interventies.

IV   Consultatieve ondersteuning en samenwerking

  1. We werken samen met ketenpartners vanuit eigen verantwoordelijkheid.


Mocht u hier meer over willen weten, dan kunt u de uitgebreide versie van ons schoolondersteuningsprofiel hiernaast downloaden. Hier vindt u tevens ons beleidsplan op het gebied van meer- en hoogbegaafde kinderen.